OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZÁŽITKOVÉ JÍZDY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

Bontex2 s.r.o.

IČ: 14285991

se sídlem: Pod Turnovskou tratí 182/18,198 00, Praha 9 – Hloubětín

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 363403

 zastoupené Bc. Martinem Zimou, jednatelem

PRO ZÁŽITKOVOU JÍZDU V ZÁVODNÍM AUTĚ NA OKRUHU SE ZÁVODNÍM PILOTEM

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo jen „OP“) upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi společností Bontex2 s.r.o., IČ: 14285991, se sídlem: Pod Turnovskou tratí 182/18, 198 00, Praha 9 – Hloubětín, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 363403, zastoupenou Bc. Martinem Zimou, jednatelem a objednatelem zážitkové jízdy ve vybraném autě na okruhu na místě spolujezdce se závodním pilotem, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je zážitková jízda objednána, nebo která zážitkovou jízdu využije, pokud se jedná o dvě odlišné osoby.
 • V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami OZ. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 1. VYMEZENÍ POJMŮ
 • „Zážitkem“ nebo „službou“ nebo „zážitkovou jízdou“ se rozumí zážitková jízda ve vybraném autě na okruhu na místě spolujezdce se závodním pilotem, kterou poskytuje společnost Bontex2 s.r.o. IČ: 14285991, se sídlem: Pod Turnovskou tratí 182/18, 198 00, Praha 9 – Hloubětín, objednateli nebo příjemci služby za podmínek stanovených ve smlouvě a v těchto obchodních podmínkách, jakož i veškeré služby poskytované společností Bontex s.r.o. v souvislosti se zážitkem. Zážitek obsahuje také instruktáž od zkušeného pilota, prohlídku depa a zázemí a fotografie s certifikátem. Informace o zážitkových jízdách, včetně uvedení cen jednotlivých zážitků a hlavních vlastností zážitků a aut, jsou uvedeny u jednotlivého zážitku v katalogu internetového obchodu poskytovatele- webová stránka legendyuvas.cz.
 • „Poskytovatelem“ zážitku je společnost Bontex2 s.r.o., se sídlem: Pod Turnovskou tratí 182/18,198 00, Praha 9 – Hloubětín, IČ: 14285991, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 363403, zastoupená Bc. Martinem Zimou, jednatelem, kontaktní údaje: Bontex2 s.r.o., se sídlem: Pod Turnovskou tratí 182/18, 198 00, Praha 9 – Hloubětín, email: info@legendyuvas.cz, telefon: +420 602 444 244, web: legendyuvas.cz, kontaktní osoba: Bc. Martin Zima, jednatel (dále také jen společnost Bontex2 s.r.o.). Poskytovatel zážitku je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiného podnikatele (dále jen „dodavatel“) poskytuje zážitek. Dodavatelem se dle těchto OP rozumí též vlastník auta určeného k zážitkové jízdě, závodní pilot, jakož i subjekt, který uděluje poskytovateli oprávnění užít k plnění zážitku místo plnění zážitku (konkrétní okruh).
 • „Objednatelem“ je osoba, která objedná nebo má v úmyslu objednat zážitek. Objednatelem může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická osoba, která užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami; objednatelem může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s těmito službami.
 • „Příjemcem služby“ nebo též „zákazníkem“ je buď přímo objednatel služby, nebo třetí osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena (které má být ze smlouvy plněno), a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba, které příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil. Příjemcem služby může být pouze účastník ve věku minimálně 12 let, jehož výška je minimálně 150 cm.
 • „Spotřebitelská smlouva“– smlouva, kde na jedné straně vystupuje podnikatel a na druhé straně spotřebitel.
 • „Dárkovým certifikátem/poukazem“ je poukázka, která obsahuje číselný kód zážitku a opravňuje objednatele nebo příjemce služby využít službu blíže specifikovanou na poukazu, ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a internetových stránkách poskytovatele legendyuvas.cz. Dárkový certifikát/poukaz následně také slouží jako vstupenka na zážitek (dále také jen jako „certifikát“).
 • „Průvodní email“ je email, který je objednateli zaslán po potvrzení objednávky poskytovatelem a po uhrazení ceny zážitku a obsahuje mimo jiné informaci o úhradě ceny zážitku objednatelem a jeho přílohou je certifikát a faktura.
 • „Internetový obchod“ je webová stránka poskytovatele www.legendyuvas.cz , na které si zákazník může objednat zážitek.
 • „Místem plnění zážitku“ je zejména okruh v Mostě a v Brně (jiné místo na základě dohody zákazníka a poskytovatele). Místo plnění zážitku bude sjednáno mezi poskytovatelem a zákazníkem individuálně.

III.      PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1.    Předmětem smluvního vztahu je závazek poskytovatele zajistit poskytnutí zážitku popsaného ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zaplatit za poskytnutí těchto služeb poskytovateli sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít, to vše za podmínek dle těchto OP.

3.2.    Po zaplacení ceny zážitku objednatelem je objednateli dodán na emailovou adresu uvedenou objednatelem v objednávce dárkový certifikát, který opravňuje jeho držitele k čerpání objednaného zážitku na základě následné rezervace termínu a místa plnění zážitku.

 1. OBJEDNÁVKA, POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY A UZAVŘENÍ SMLOUVY
 • OBJEDNÁVKA objednatele představuje návrh na uzavření smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby uvedené v objednávce, za podmínek v ní a v těchto obchodních podmínkách uvedených.

Objednávku zážitku lze učinit prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele (vyplněním objednávkového formuláře bez registrace nebo, umožňuje – li poskytovatel jeho zřízení, prostřednictvím zákaznického účtu, provedl-li objednatel předchozí registraci v internetovém obchodě), osobně v sídle poskytovatele v čase po předchozí dohodě s poskytovatelem: Bontex2 s.r.o., se sídlem: Pod Turnovskou tratí 182/18,198 00, Praha 9 – Hloubětín, telefonicky na tel. čísle +420 602 444 244, nebo e-mailem: info@legendyuvas.cz.

Při zadávání objednávky, ať už prostřednictvím objednávkového formuláře v internetovém obchodě poskytovatele nebo jiným způsobem, musí objednávka obsahovat zejména informace o:

 • o objednateli (osobní údaje/fakturační údaje) (jméno a příjmení objednatele, bydliště, email, telefonní číslo),
 • objednávané službě (objednatel vybere zážitkovou jízdu v konkrétním autě, počet kilometrů okruhu, počet zážitků; při zadávání objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře v internetovém obchodě poskytovatele objednávané služby objednatel „vloží“ do elektronického nákupního košíku internetového obchodu),
 • způsobu úhrady ceny služby,
 • údaje o požadovaném místu doručení certifikátu (email objednatele dle čl. VI obchodních podmínek) (dále společně jen jako „objednávka“).

Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře v internetovém obchodě poskytovatele je objednateli umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Za případné chyby při přenosu dat nenese poskytovatel odpovědnost. Objednávku zákazník odešle poskytovateli kliknutím na tlačítko „Objednat“.

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů uvedených výše v čl. 4.1 OP a v objednávkovém formuláři v případě objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu a potvrzení objednatele o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

Všechny objednávky přijaté poskytovatelem jsou závazné. Objednatel může zrušit objednávku, dokud není objednateli doručeno oznámení o přijetí objednávky poskytovatelem. Objednatel může v takovém případě zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail poskytovatele uvedený v těchto obchodních podmínkách.

Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí zákazník sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 • POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY zašle poskytovatel zákazníkovi neprodleně po obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou objednatel při objednání uvedl spolu se souhrnem objednávky (osobní údaje/fakturační údaje, specifikace služby, cena služby, místo doručení certifikátu, způsob platby, platební údaje). V případě objednávky učiněné telefonicky, emailem nebo osobně tvoří přílohu potvrzovacího emailu aktuální obchodní podmínky poskytovatele, formulář pro odstoupení od smlouvy, zásady zpracování osobních údajů a dále souhlas se zpracováním osobních údajů. Poskytovatel si vyhrazuje právo nepotvrdit a nepřijmout objednávku a neuzavřít smlouvu, a to i bez udání důvodů.
 • SMLOUVA JE UZAVŘENA okamžikem doručení závazného souhlasu poskytovatele objednateli s jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany poskytovatele objednateli) (dále jen „smlouva“); od tohoto okamžiku mezi poskytovatelem a objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti. V případě telefonické, osobní nebo e-mailové objednávky je smlouva mezi poskytovatelem a objednatelem uzavřena až zaplacením služby ze strany zákazníka. Je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas; dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely – do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela). Souhlasem příjemce služeb se smlouvou a těmito obchodními podmínkami se rozumí zejména žádost o rezervaci konkrétního termínu poskytnutí služby. Uplatní-li příjemce certifikát (nástupem k plnění zážitku), má se za to, že příjemce služeb s těmito obchodními podmínkami a smlouvou projevil souhlas.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže poskytovatel splnit, zašle zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením objednatele o přijetí této nabídky poskytovateli na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství služeb, výše ceny) požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně poskytovatele při uvedení ceny zážitku v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není poskytovatel povinen poskytnout objednateli zážitek za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Poskytovatel informuje objednatele o chybě bez zbytečného odkladu a zašle objednateli na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí objednatelem na e-mailovou adresu poskytovatele.

 1. INFORMACE O UZAVŘENÉ SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH
 • Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
 • Tyto obchodní podmínky a smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách legendyuvas.cz.
 • V případě objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře v internetovém obchodě poskytovatele objednatel potvrdí, že se seznámil s těmito OP zaškrtnutím tlačítka „Seznámen s obchodními podmínkami“ v internetovém obchodě. V případě objednávky učiněné jiným způsobem objednatel potvrdí, že se seznámil s těmito OP potvrzením o seznámení zaslaným na emailovou adresu poskytovatele info@legendyuvas.cz.
 1. MÍSTO A DOBA DODÁNÍ CERTIFIKÁTU
 • Poskytovatel služeb doručí objednateli nebo třetí osobě, v jejíž prospěch je smlouva sjednána, certifikát na email, který objednatel uvede v objednávce jako místo dodání. Místem dodání certifikátu je tedy email označený objednatelem v jeho objednávce (v objednávkovém formuláři, při telefonické objednávce, emailem, nebo osobně).
 • Certifikát poskytovatel objednateli odešle nejpozději do 7 dnů od zaplacení ceny zážitku, pokud jsou splněny tyto podmínky: (i) potvrzení objednávky poskytovatelem (ii) přijetí platby ceny zážitku.
 • Spolu s certifikátem je zákazníkovi zaslán i průvodní email obsahující další podmínky, za kterých bude zážitek realizován a faktura, která je s ohledem na životní prostředí zasílána pouze v elektronické podobě; na vyžádání je možné ji zaslat.
 • V případě, že objednateli není certifikát a průvodní email zaslán za podmínek zde uvedených, je objednatel povinen toto neprodleně oznámit poskytovateli.
 • ČERPÁNÍ OBJEDNANÉHO ZÁŽITKU A PLNĚNÍ ZÁŽITKU

 

 • Dárkový certifikát/poukaz lze využít pro čerpání zážitku specifikovaného na poukazu a průvodním emailu, nebo internetových stránkách www.legendyuvas.cz.
 • Certifikát nemůže být směněn za peníze.  
 • Certifikát obsahuje unikátní číselný kód nezbytný pro čerpání konkrétního zážitku. Příjemce služby je povinen tyto unikátní údaje chránit tak, aby nemohly být zneužity třetí osobou. Poskytovatel nemá možnost jakkoli ověřit, zda služba (zážitek) je využívána oprávněnou osobou, která si certifikát objednala nebo ho jinak náležitě získala. Pokud příjemce služeb tyto unikátní citlivé údaje zveřejní nebo je jinak zpřístupní třetí osobě, která je neoprávněně využije pro čerpání zážitku, nese následky tím způsobené, tedy především ztrátu možnosti službu sám využít. Poskytovatel služeb nemá možnost tomu nijak zabránit.
 • Oprávnění využít službu může být převedeno na třetí osobu, přičemž osoba převádějící toto oprávnění je povinna informovat nového oprávněného o právech a povinnostech plynoucích z uzavřené smlouvy.
 • Zážitek poskytovatel splní zákazníkovi, který bude čerpat zážitek v době platnosti zážitku, na domluveném místě a v domluveném termínu.
 • Příjemci služby v den čerpání služby budou předloženy k podpisu dokumenty související s čerpáním této služby. Dokumenty je možné příjemci služby zaslat předem k nahlédnutí, ovšem pouze na výslovné předchozí vyžádání příjemcem služby.
 • PLATNOST CERTIFIKÁTU
 • Službu je nutno vyčerpat do uplynutí doby platnosti certifikátu. Platnost certifikátu je až na výjimky stanovena na 1 rok ode dne vystavení certifikátu. Den vystavení certifikátu bude vyznačen na poukazu v kolonce „Den vystavení certifikátu.“ Den vystavení certifikátu se bude shodovat se dnem, kdy byl certifikát odeslán objednateli.
 • Po uplynutí doby platnosti certifikátu ztrácí příjemce služby nárok na poskytnutí služby a závazek poskytovatele služeb uplynutím doby platnosti certifikátu zaniká. Poskytovateli služeb v důsledku toho vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši uhrazené ceny zážitku jako sankce za porušení povinnosti objednatele využít služby za stanovených podmínek v souladu s těmito obchodními podmínkami.
 1. REZERVACE TERMÍNU A MÍSTA ZÁŽITKU
 • Rezervace termínu a místa zážitku musí být sjednána s poskytovatelem služeb tak, aby služba byla využita do konce doby platnosti certifikátu. Poskytovatel ve lhůtě do 7 dnů od zaplacení ceny zážitku objednatelem kontaktuje zákazníka emailem, případně telefonicky, aby si se zákazníkem dohodli možné termíny a místo zážitku tak, aby termín a místo zážitku vyhovoval co nejvíce možnostem zákazníka, vždy však s ohledem na konkrétní zážitek (výběr závodního vozu), jeho obsazenost, případně sezónnost a aktuální vytíženost závodního pilota. Po potvrzení nabízeného termínu zákazníkem telefonicky nebo emailem zašle poskytovatel příjemci služby potvrzení termínu rezervace a místa zážitku e-mailem, čímž se rezervace stává závaznou. Není-li zákazníkovi potvrzení rezervace odesláno na e-mail, není rezervováno a poskytovatel nemá povinnost plnit.
 • Zážitky pořádané v exkluzivním termínu se konají v předem určeném termínu. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení zážitku a dále bude tato informace uvedena v průvodním emailu přiloženém k zážitkovému certifikátu a na certifikátu (dále také jen „zážitky pořádané v exkluzivním termínu“).
 • Jestliže domluvený termín rezervace zážitku předchází uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy podle čl. 14.2 písm. i) těchto OP, zákazník výslovně souhlasí s tím, aby zážitek byl splněn před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 1. STORNO REZERVACE

10.1. Storno rezervace příjemcem služby:

10.1.1.Příjemce služby je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 14 dní před sjednaným termínem poskytnutí služby a sjednat v rámci doby platnosti certifikátu termín nový, a to emailem či telefonicky. Po sjednání nového termínu zážitku s poskytovatelem zašle poskytovatel příjemci služby potvrzení nového termínu rezervace a místa zážitku e-mailem; čl. 9.1. OP se tedy uplatní obdobně.

10.1.2.Pokud příjemce služby poruší svou smluvní povinnost dle předchozího odstavce a rezervace bude zrušena později než v uvedené lhůtě 14 dní před sjednaným termínem poskytnutí služby, nebo, pokud se zákazník k čerpání služby vůbec nedostaví, nebo, pokud zákazník již jednou zrušil rezervaci služby a sjednal si nový termín v souladu s čl. 10.1.1 OP, nemá zákazník právo na náhradní termín zážitku ani na vrácení ceny zážitku. Poskytovateli tedy v důsledku toho vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši uhrazené ceny zážitku jako sankce za porušení povinnosti objednatele využít služby za stanovených podmínek v souladu s těmito OP.

10.1.3.Rezervaci na zážitky pořádané v exkluzivním termínu nelze příjemcem služby stornovat. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato informace uvedena v průvodním emailu přiloženém k certifikátu.

10.2.  Storno rezervace poskytovatelem služeb:

10.2.1.Poskytovatel je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 14 dnů před sjednaným termínem poskytnutí služby, a to emailem či telefonicky. Objednatel má v takovém případě právo sjednat si nový termín zážitku v rámci platnosti certifikátu. Pokud za této situace nebude možné si zážitek rezervovat v rámci platnosti certifikátu, tak nejbližší možný termín. Zákazníkovi nevzniká nárok na náhradu škody vzniklou mu v souvislosti se zrušením rezervace.

10.2.2.Storno rezervace učiněné poskytovatelem později než ve výše uvedené lhůtě, zakládá právo příjemce služby na storno certifikátu v plné výši a na vrácení ceny zážitku. Zákazníkovi nevzniká nárok na náhradu škody vzniklou mu v souvislosti se zrušením rezervace.

10.2.3.Poskytovatel je oprávněn zrušit rezervaci služby kdykoli z důvodu mimořádné, nepředvídatelné nebo neodvratitelné překážky vzniklé nezávisle na vůli poskytovatele, a to emailem či telefonicky („vyšší moc“), která poskytovateli brání v plnění povinností podle těchto OP (např. zemětřesení, sesuv půdy, erupce sopky, vichřice, vánice, lijáky, záplavy a povodně, úder blesku, výpadek energie, epidemie, pandemie, státní bankrot, občanské nepokoje, stávky, převraty, revoluce, vyhlášení stanného práva, vyhlášení nouzového stavu, jiná mimořádná opatření veřejných orgánů, propuknutí války apod.). Vyšší mocí podle těchto OP se rozumí i nepřízeň počasí (deště, bouřky, silný vítr, nízká venkovní teplota, kroupy), nesjízdnost tratě (sníh, déšť, led, znečistění, havárie), neočekávaná technická závada na vozidle či porucha vozidla u zážitků, na jejichž řádné uskutečnění nebo bezpečnost má taková vyšší moc negativní vliv. V uvedených případech má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu zážitku v rámci platnosti certifikátu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti certifikátu, tak nejbližší možný termín. Zákazníkovi v takových případech nevzniká nárok na náhradu škody vzniklou mu v souvislosti se zrušením rezervace.

10.2.4.Stornuje-li poskytovatel rezervaci z důvodu skončení nebo přerušení poskytování služby ze strany dodavatele, pak má zákazník právo na sjednání nového termínu v jiném místě v rámci platnosti zážitku nebo na změnu zážitku. Poskytovatel oznámí zákazníkovi storno rezervace z těchto důvodů bezodkladně, co se o skončení nebo přerušení dozví, a to emailem nebo telefonicky. Pro vyloučení pochybností, v tomto případě nevzniká zákazníkovi nárok na náhradu škody.

10.2.5.Térmín zážitku pořádaný v exkluzivním termínu může být poskytovatelem stornován (z důvodu zásahu vyšší moci – viz čl. 10.2.3. OP nebo z důvodu skončení nebo přerušení poskytování služby ze strany dodavatele – viz čl. 10.2.4.OP) a přesunut na jiný. Poskytovatel oznámí zákazníkovi storno rezervace z těchto důvodů bezodkladně, co se o důvodu dozví, a to emailem nebo telefonicky.

 1. CENA ZÁŽITKU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

11.1. Cena nabízených služeb je vždy uvedena v internetovém obchodě poskytovatele. Ceny zážitkových jízd jsou uvedeny včetně případné daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů. Ceny zážitku zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

 • Cena služby je vždy uvedena v objednávce služby učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře v internetovém obchodě, v emailu poskytovatele adresovaném objednateli o potvrzení objednávky a na daňovém dokladu – faktuře, kterou poskytovatel vystaví objednateli a odešle na e-mailovou adresu objednatele po zaplacení ceny zážitku poskytovateli.
 • Cenu zážitku dle smlouvy může objednatel uhradit následujícími způsoby:

 v hotovosti v sídle poskytovatele na adrese Bontex2 s.r.o., Pod Turnovskou tratí 182/18, 198 00, Praha 9 – Hloubětín;

 bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 6730482002/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank, a.s. (dále jen „účet poskytovatele“);

 bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;

 bezhotovostně platební kartou.

 • V případě platby v hotovosti i v případě bezhotovostní platby je cena služby splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy. V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen uhrazovat cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek objednatele uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
 • Poskytovatel nepožaduje od objednatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit cenu zážitku před odesláním certifikátu.
 • Objednatel bere na vědomí, že certifikát mu bude zaslán až poté, co objednatel uhradí cenu zážitku.
 • Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady bankovním převodem hradí zákazník veškeré bankovní poplatky tak, aby poskytovateli služeb byla sjednaná cena za služby připsána na jeho účet v plné výši.
 • Po zaplacení ceny zážitku poskytovatel zašle zákazníkovi email, kterým potvrdí úhradu ceny zážitku.
 • Případné slevy z ceny zážitku nelze navzájem kombinovat a/nebo sčítat s jinými slevami či akčními nabídkami nabízenými poskytovatelem, nedohodne-li se poskytovatel s objednatelem jinak.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zážitku před odesláním certifikátu, zjistí-li, že byl zážitek nabízen za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření smlouvy a objednávka bude poskytovatelem stornována. Cena uvedená v objednávce učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře má přednost před cenou v internetovém obchodě.
 • UŽIVATELSKÝ ÚČET

12.1.  V případě, že to webové rozhraní internetového obchodu poskytovatele umožňuje, může objednatel na základě registrace provedené na webové stránce www.legendyuvas.cz přistupovat do svého uživatelského rozhraní. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může objednatel ze svého uživatelského rozhraní provádět objednávání služeb (dále jen „uživatelský účet“). Objednatel může provádět objednávání služby též bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu.

12.2.  Při registraci na webové stránce www.legendyuvas.cz a při objednávání služeb je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou poskytovatelem považovány za správné.

12.3.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

12.4.  Objednatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

12.5.  Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti z uzavřené smlouvy (včetně obchodních podmínek).

12.6.  Objednatel bere na vědomí, že i pokud poskytovatel uživatelský účet bude umožňovat, uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

XIII.   DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

13.1.  Příjemce služby je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané služby. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v nabídce poskytovatele u každé takové služby. Příjemce služby využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost.

13.2.  Příjemce služby je povinen obstarat si všechny potřebné dokumenty nutné k využití služby. Seznam případných potřebných dokumentů je vždy uveden v nabídce poskytovatele u každé takové služby. Poskytovatel služeb nenese žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé v důsledku neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokumentů, které si zajišťuje příjemce služby.

13.3.  Příjemce služby je povinen dostavit se na vlastní náklady ve sjednaném termínu (rezervované datum a hodina) na místo poskytnutí služby.

13.4   Příjemce služby je povinen dostavit se na místo poskytnutí služby s certifikátem určeným pro zážitek (tj. označený číselným kódem shodným s číselným kódem certifikátu zaslaným objednateli emailem) a certifikát odevzdat poskytovateli (resp. jeho zástupci/ subdodavateli/odpovědné osobě) na místě poskytnutí služby. Pokud příjemce služby nepředloží před poskytnutím služby certifikát, bude rezervace považována za pozdě stornovanou/nestornovanou ze strany příjemce služby s důsledky uvedenými v článku 10.1.2 těchto obchodních podmínek.

13.5.  Objednatel je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je příjemcem služby osoba mladší 15-ti let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let a starší 15 let, je-li bez jeho doprovodu, jinak poskytovatel není povinen zážitek plnit a není povinen vrátit cenu zážitku.

13.6.  Poskytovatel služby se zavazuje prostřednictvím dodavatele služeb zajistit na místě poskytnutí služby odpovědnou osobu, která proškolí příjemce služby a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.

13.7.  Příjemce služby odpovídá za škody, které způsobí poskytovateli služeb nebo jeho dodavateli služeb v rámci čerpání služeb z důvodu porušení pokynů odpovědné osoby, se kterými byl seznámen před poskytnutím služby nebo prostřednictvím certifikátu nebo prostřednictvím dokumentů, které musí předložit poskytovateli podepsané před začátkem čerpání zážitku.

13.8.  Poskytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené zákazníkem čerpajícím zážitek.

13.9.  Příjemce služby je oprávněn si za sebe zajistit kdykoliv před poskytnutím služby náhradníka. Této osobě pak musí být předán certifikát a náhradník musí splňovat podmínky uvedené v informacích k danému zážitku (např.: věk, zdravotní stav, lékařské potvrzení) a souhlasit s právy a povinnostmi plynoucími ze smlouvy, kterou objednávající uzavřel s poskytovatelem, jakož i s těmito obchodními podmínkami. 

13.10. Objednatel je povinen seznámit příjemce služby se smlouvou a těmito OP.

XIV.   ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1.  Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • V případě přerušení/zrušení poskytování služeb nezbytných k plnění zážitku ze strany dodavatelů si poskytovatel vyhrazuje právo kdykoliv zrušit poskytování zážitku. O zrušení zážitku je poskytovatel povinen informovat zákazníka prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce bezodkladně od okamžiku, kdy se o takovém zrušení/přerušení služeb ze strany dodavatelů dozví. Zákazník má v tomto případě právo na vrácení zaplacené ceny zážitku a poskytovatel vrátí objednateli ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Poskytovatel vrátí zákazníkovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Zákazník je oprávněn namísto vrácení ceny zážitku objednat jiný zážitek. Zákazník uhradí případný rozdíl v ceně zážitků. Případný přeplatek poskytovatel vrátí zákazníkovi.
 • V případě podstatného porušení povinností zákazníka plynoucích z uzavřené smlouvy, OP a platných právních předpisů. V tomto případě právo na vrácení zaplacené ceny zážitku objednateli nenáleží. Takovým podstatným porušením povinnosti je zejména případ, kdy zákazník nepředloží řádné dokumenty potřebné pro plnění zážitku, nedostaví se na místo plnění v rezervovaném termínu, dostaví se na místo plnění ve stavu nezpůsobilém pro plnění zážitku, zejména když je zákazník pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných návykových či omamných látek, nebo když další osoby přítomné se zákazníkem budou pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných návykových či omamných látek, zákazník použije certifikát či jeho obsah v rozporu se smlouvou, zákazník mladší 15 let se dostaví bez zákonného zástupce, zákazník mladší 18 let a starší 15 let se dostaví bez písemného souhlasu zákonného zástupce nebo v jiném případě, kdy je v OP uvedeno, že poskytovatel nevrací cenu zážitku nebo jinou platbu.
 • V případech, kdy má zákazník – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od  smlouvy odstoupit, je poskytovatel také oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit, a to až do doby odeslání certifikátu zákazníkovi. V takovém případě vrátí poskytovatel objednateli cenu zážitku bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem, jakým došlo k úhradě ceny. Poskytovatel vrátí zákazníkovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

14.2.  Zákazník má právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 

 1. Objednatel, který uzavřel smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí/doručení certifikátu, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (zejména v internetovém obchodě, e-mailem, telefonem), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se objednatel využít tohoto práva, je povinen odstoupení od smlouvy prokazatelně oznámit (odeslat) poskytovateli nejpozději do 14. dne od doručení certifikátu, např. e-mailem na emailovou adresu poskytovatele info@legendyuvas.cz. či poštou na adresu poskytovatele uvedenou v těchto OP. Pro odstoupení od smlouvy je zákazník oprávněn využít formulář pro odstoupení od smlouvy poskytovaný poskytovatelem na internetových stránkách poskytovatele: www.legendyuvas.cz; poskytovatel v takovém případě spotřebiteli bez zbytečného odkladu potvrdí převzetí odstoupení. Objednatel, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení § 1837 OZ, zejména pak v případě již potvrzené rezervace služby a v případě, že zážitek již byl splněn, s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Za předchozí výslovný souhlas zákazníka se zejména považuje zahájení čerpání zážitku a rezervace termínu zážitku.
 1. V případě podstatného porušení smlouvy nebo OP ze strany poskytovatele. Zákazník má v tomto případě právo na vrácení zaplacené ceny zážitku (na tyto případy se užije obdobně čl. 14.2. písm. i) OP.

V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí mu poskytovatel bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něho přijal (cenu zážitku), a to stejným způsobem. Poskytovatel vrátí zákazníkovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Odstoupí – li spotřebitel od smlouvy a poskytovatel s plněním zážitku na základě výslovné žádosti zákazníka začal před uplynutím doby pro odstoupení od smlouvy, zákazník – spotřebitel uhradí poskytovateli poměrnou část ceny zážitku, jehož plnění již začalo.

 1. XV. REKLAMACE

15.1.  Poskytovatel je povinen příjemci služeb zajistit poskytnutí služeb specifikovaných v certifikátu v souladu s uzavřenou smlouvou, s informacemi v internetovém obchodě, těmito obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

15.2.  Nesplní-li poskytovatel služeb své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o důvodu reklamace, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od poskytnutí zážitku, není-li stanoveno jinak. V případě, že poskytnutí služby neproběhlo vůbec, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy měla být služba poskytnuta (kdy mělo být započato s jejím poskytováním).

15.3.  Zákazník může uplatnit reklamaci u poskytovatele zejména elektronickou poštou na adrese info@legendyuvas.cz a písemně na adrese poskytovatele Bontex2 s.r.o., Pod Turnovskou tratí 182/18,198 00, Praha 9 – Hloubětín a je povinen v ní uvést číselný kód certifikátu a popsat vady poskytnuté služby.

15.4.  Zákazníkovi – spotřebiteli je poskytovatel povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

15.5.  U zákazníků – spotřebitelů poskytovatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zážitku potřebná k odbornému posouzení vady. Poskytovatel reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí včetně odstranění vady, pokud se poskytovatel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a zákazník má právo od smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle zákazníka (uplatnění práva z vadného plnění) poskytovateli. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace. Pro případ zamítnutí reklamace poskytovatel zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).

15.6.  Nesplní-li poskytovatel svou povinnost dodat objednateli (příjemci služby) certifikát, objednatel (příjemce služby) je povinen tuto skutečnost u poskytovatele služby reklamovat bez zbytečného odkladu.

15.7. Nevyčerpá-li zákazník bez zavinění poskytovatele zážitek nebo nevyčerpá-li jej v době platnosti, nevzniká objednateli právo na slevu z ceny zážitku ani na odstoupení od smlouvy.

15.8.  V případě, že příjemce služeb řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a nebo má právo na přiměřenou slevu z ceny. Nelze -li vadu odstranit, může zákazník od smlouvy odstoupit nebo se domáhat přiměřené slevy z ceny zážitku. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně poskytovatele služeb, má příjemce služeb právo na vrácení uhrazené ceny služby. Zákazník sdělí poskytovateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu poskytovatele; to neplatí, žádal-li zákazník odstranění vady služby, která se ukáže jako neodstranitelná.

15.9.  Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud poskytovatel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

15.10. Je-li příjemci služby již při uplatnění či čerpání služby zřejmé, že služby nejsou poskytovány řádně, doporučuje poskytovatel služby příjemci služby zajistit si důkazy o vadném poskytování služby pro usnadnění případné reklamace nebo uplatnění nároku na náhradu škody (pořídit fotografie, videozáznam, potvrzení svědky apod.) a předložit je poskytovateli služby při reklamaci nebo uplatnění jiných nároků.

15.11. Každý příjemce nebo objednatel služby, který je zároveň spotřebitelem, je oprávněn se v případě neuznání reklamace, nebo jakéhokoliv jiného sporu s poskytovatelem služeb (tedy v případě, pokud se příjemce služby domnívá, že jej poskytovatel služeb poškodil nebo nedostál svým závazkům) obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce (ČOI) (viz čl. 18.1. obchodních podmínek).

15.12.Další práva a povinnosti stran související s odpovědností poskytovatele za vady může upravit reklamační řád poskytovatele.

XVI.   OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

16.1.  Svou informační povinnost vůči objednateli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů objednatele pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o smlouvě, pro účely plnění veřejnoprávních povinností a pro účely zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit poskytovatele plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů“, který najdete na webové stránce poskytovatele www.legendyuvas.cz.

XVII.  DORUČOVÁNÍ

17.1.  Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

 • Zákazník doručuje poskytovateli korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách info@legendyuvas.cz. Poskytovatel doručuje zákazníkovi korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

 

XVIII. INFORMAČNÍ POVINNOST POSKYTOVATELE A MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

18.1.  Společnost Bontex2 s.r.o. ve smyslu ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuje zákazníka – spotřebitele, že pokud dojde mezi společností Bontex2 s.r.o. a zákazníkem – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník – spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, email: adr@coi.cz , web: adr.coi.cz (www.coi.cz).

18.2.  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

18.3. Poskytovatel je k poskytování služeb oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

18.4. Vyřizování stížností zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy info@legendyuvas.cz. Informaci o vyřízení stížnosti poskytovatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu poskytovatele.

XIX.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Veškerá ujednání mezi poskytovatelem a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Poskytovatel není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
 • Veškeré materiály a informace v internetovém obchodě (zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, videí, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků) jsou výhradně duševním vlastnictvím poskytovatele nebo třetích osob. Tyto materiály a informace (nebo jejich části) nesmí být kopírovány, upravovány nebo jinak použity bez souhlasu poskytovatele. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob. Poskytovatel není odpovědný za obsah jiných internetových stránek a za služby na nich nabízené.
 • Fotografie zobrazené u zážitků na webových stránkách jsou pouze ilustrační. Fotografie se mohou u některých zážitků lišit od vlastního průběhu zážitku, obsah zážitku se však neliší.
 • Veškerá prezentace zážitkových jízd umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zážitku. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Je-li v těchto OP uvedeno, že poskytovatel nevrací cenu zážitku nebo jinou platbu, znamená to, že poskytovatel má právo na zaplacení smluvní pokuty od zákazníka. Smluvní pokuta je sjednána za porušení povinnosti, pro kterou je v příslušném ustanovení OP uvedeno, že se cena zážitku nebo jiná platba nevrací. Výše smluvní pokuty je rovna ceně zážitku nebo výši jiné platby, která se nevrací. Poskytovatel je oprávněn smluvní pokutu započíst na jakékoli peněžité plnění zákazníkovi.
 • Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Zákazník nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných/neúčinných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému/neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 • Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.
 • Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
 • Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 • Kontaktní údaje prodávajícího: Bontex2 s.r.o., Pod Turnovskou tratí 182/18, 198 00, Praha 9 – Hloubětín, adresa elektronické pošty: info@legendyuvas.cz, telefon: +420 602 444 244, web: legendyuvas.cz, kontaktní osoba: Bc. Martin Zima, jednatel společnosti Bontex2 s.r.o.

Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.11.2020, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.legendyuvas.cz.

V Praze, dne 1.11.2020