🏁 ! JÍZDA NA ZÁVODNÍM SIMULÁTORU ZDARMA - ZJISTĚTE VÍCE ZDE ! 🏁

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

Bontex2 s.r.o.

IČ: 14285991

se sídlem: Pod Turnovskou tratí 182/18,198 00, Praha 9 – Hloubětín

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 363403

 zastoupené Bc. Martinem Zimou, jednatelem

PRO ZÁŽITKOVOU JÍZDU V ZÁVODNÍM AUTĚ NA OKRUHU SE ZÁVODNÍM PILOTEM

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. VYMEZENÍ POJMŮ

III.      PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1.    Předmětem smluvního vztahu je závazek poskytovatele zajistit poskytnutí zážitku popsaného ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zaplatit za poskytnutí těchto služeb poskytovateli sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít, to vše za podmínek dle těchto OP.

3.2.    Po zaplacení ceny zážitku objednatelem je objednateli dodán na emailovou adresu uvedenou objednatelem v objednávce dárkový certifikát, který opravňuje jeho držitele k čerpání objednaného zážitku na základě následné rezervace termínu a místa plnění zážitku.

 1. OBJEDNÁVKA, POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Objednávku zážitku lze učinit prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele (vyplněním objednávkového formuláře bez registrace nebo, umožňuje – li poskytovatel jeho zřízení, prostřednictvím zákaznického účtu, provedl-li objednatel předchozí registraci v internetovém obchodě), osobně v sídle poskytovatele v čase po předchozí dohodě s poskytovatelem: Bontex2 s.r.o., se sídlem: Pod Turnovskou tratí 182/18,198 00, Praha 9 – Hloubětín, telefonicky na tel. čísle +420 602 444 244, nebo e-mailem: info@legendyuvas.cz.

Při zadávání objednávky, ať už prostřednictvím objednávkového formuláře v internetovém obchodě poskytovatele nebo jiným způsobem, musí objednávka obsahovat zejména informace o:

Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře v internetovém obchodě poskytovatele je objednateli umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Za případné chyby při přenosu dat nenese poskytovatel odpovědnost. Objednávku zákazník odešle poskytovateli kliknutím na tlačítko „Objednat“.

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů uvedených výše v čl. 4.1 OP a v objednávkovém formuláři v případě objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu a potvrzení objednatele o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

Všechny objednávky přijaté poskytovatelem jsou závazné. Objednatel může zrušit objednávku, dokud není objednateli doručeno oznámení o přijetí objednávky poskytovatelem. Objednatel může v takovém případě zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail poskytovatele uvedený v těchto obchodních podmínkách.

Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí zákazník sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže poskytovatel splnit, zašle zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením objednatele o přijetí této nabídky poskytovateli na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství služeb, výše ceny) požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně poskytovatele při uvedení ceny zážitku v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není poskytovatel povinen poskytnout objednateli zážitek za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Poskytovatel informuje objednatele o chybě bez zbytečného odkladu a zašle objednateli na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí objednatelem na e-mailovou adresu poskytovatele.

 1. INFORMACE O UZAVŘENÉ SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH
 1. MÍSTO A DOBA DODÁNÍ CERTIFIKÁTU
 1. REZERVACE TERMÍNU A MÍSTA ZÁŽITKU
 1. STORNO REZERVACE

10.1. Storno rezervace příjemcem služby:

10.1.1.Příjemce služby je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 14 dní před sjednaným termínem poskytnutí služby a sjednat v rámci doby platnosti certifikátu termín nový, a to emailem či telefonicky. Po sjednání nového termínu zážitku s poskytovatelem zašle poskytovatel příjemci služby potvrzení nového termínu rezervace a místa zážitku e-mailem; čl. 9.1. OP se tedy uplatní obdobně.

10.1.2.Pokud příjemce služby poruší svou smluvní povinnost dle předchozího odstavce a rezervace bude zrušena později než v uvedené lhůtě 14 dní před sjednaným termínem poskytnutí služby, nebo, pokud se zákazník k čerpání služby vůbec nedostaví, nebo, pokud zákazník již jednou zrušil rezervaci služby a sjednal si nový termín v souladu s čl. 10.1.1 OP, nemá zákazník právo na náhradní termín zážitku ani na vrácení ceny zážitku. Poskytovateli tedy v důsledku toho vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši uhrazené ceny zážitku jako sankce za porušení povinnosti objednatele využít služby za stanovených podmínek v souladu s těmito OP.

10.1.3.Rezervaci na zážitky pořádané v exkluzivním termínu nelze příjemcem služby stornovat. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato informace uvedena v průvodním emailu přiloženém k certifikátu.

10.2.  Storno rezervace poskytovatelem služeb:

10.2.1.Poskytovatel je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 14 dnů před sjednaným termínem poskytnutí služby, a to emailem či telefonicky. Objednatel má v takovém případě právo sjednat si nový termín zážitku v rámci platnosti certifikátu. Pokud za této situace nebude možné si zážitek rezervovat v rámci platnosti certifikátu, tak nejbližší možný termín. Zákazníkovi nevzniká nárok na náhradu škody vzniklou mu v souvislosti se zrušením rezervace.

10.2.2.Storno rezervace učiněné poskytovatelem později než ve výše uvedené lhůtě, zakládá právo příjemce služby na storno certifikátu v plné výši a na vrácení ceny zážitku. Zákazníkovi nevzniká nárok na náhradu škody vzniklou mu v souvislosti se zrušením rezervace.

10.2.3.Poskytovatel je oprávněn zrušit rezervaci služby kdykoli z důvodu mimořádné, nepředvídatelné nebo neodvratitelné překážky vzniklé nezávisle na vůli poskytovatele, a to emailem či telefonicky („vyšší moc“), která poskytovateli brání v plnění povinností podle těchto OP (např. zemětřesení, sesuv půdy, erupce sopky, vichřice, vánice, lijáky, záplavy a povodně, úder blesku, výpadek energie, epidemie, pandemie, státní bankrot, občanské nepokoje, stávky, převraty, revoluce, vyhlášení stanného práva, vyhlášení nouzového stavu, jiná mimořádná opatření veřejných orgánů, propuknutí války apod.). Vyšší mocí podle těchto OP se rozumí i nepřízeň počasí (deště, bouřky, silný vítr, nízká venkovní teplota, kroupy), nesjízdnost tratě (sníh, déšť, led, znečistění, havárie), neočekávaná technická závada na vozidle či porucha vozidla u zážitků, na jejichž řádné uskutečnění nebo bezpečnost má taková vyšší moc negativní vliv. V uvedených případech má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu zážitku v rámci platnosti certifikátu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti certifikátu, tak nejbližší možný termín. Zákazníkovi v takových případech nevzniká nárok na náhradu škody vzniklou mu v souvislosti se zrušením rezervace.

10.2.4.Stornuje-li poskytovatel rezervaci z důvodu skončení nebo přerušení poskytování služby ze strany dodavatele, pak má zákazník právo na sjednání nového termínu v jiném místě v rámci platnosti zážitku nebo na změnu zážitku. Poskytovatel oznámí zákazníkovi storno rezervace z těchto důvodů bezodkladně, co se o skončení nebo přerušení dozví, a to emailem nebo telefonicky. Pro vyloučení pochybností, v tomto případě nevzniká zákazníkovi nárok na náhradu škody.

10.2.5.Térmín zážitku pořádaný v exkluzivním termínu může být poskytovatelem stornován (z důvodu zásahu vyšší moci – viz čl. 10.2.3. OP nebo z důvodu skončení nebo přerušení poskytování služby ze strany dodavatele – viz čl. 10.2.4.OP) a přesunut na jiný. Poskytovatel oznámí zákazníkovi storno rezervace z těchto důvodů bezodkladně, co se o důvodu dozví, a to emailem nebo telefonicky.

 1. CENA ZÁŽITKU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

11.1. Cena nabízených služeb je vždy uvedena v internetovém obchodě poskytovatele. Ceny zážitkových jízd jsou uvedeny včetně případné daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů. Ceny zážitku zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

 v hotovosti v sídle poskytovatele na adrese Bontex2 s.r.o., Pod Turnovskou tratí 182/18, 198 00, Praha 9 – Hloubětín;

 bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 6730482002/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank, a.s. (dále jen „účet poskytovatele“);

 bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;

 bezhotovostně platební kartou.

12.1.  V případě, že to webové rozhraní internetového obchodu poskytovatele umožňuje, může objednatel na základě registrace provedené na webové stránce www.legendyuvas.cz přistupovat do svého uživatelského rozhraní. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může objednatel ze svého uživatelského rozhraní provádět objednávání služeb (dále jen „uživatelský účet“). Objednatel může provádět objednávání služby též bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu.

12.2.  Při registraci na webové stránce www.legendyuvas.cz a při objednávání služeb je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou poskytovatelem považovány za správné.

12.3.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

12.4.  Objednatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

12.5.  Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti z uzavřené smlouvy (včetně obchodních podmínek).

12.6.  Objednatel bere na vědomí, že i pokud poskytovatel uživatelský účet bude umožňovat, uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

XIII.   DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

13.1.  Příjemce služby je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané služby. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v nabídce poskytovatele u každé takové služby. Příjemce služby využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost.

13.2.  Příjemce služby je povinen obstarat si všechny potřebné dokumenty nutné k využití služby. Seznam případných potřebných dokumentů je vždy uveden v nabídce poskytovatele u každé takové služby. Poskytovatel služeb nenese žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé v důsledku neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokumentů, které si zajišťuje příjemce služby.

13.3.  Příjemce služby je povinen dostavit se na vlastní náklady ve sjednaném termínu (rezervované datum a hodina) na místo poskytnutí služby.

13.4   Příjemce služby je povinen dostavit se na místo poskytnutí služby s certifikátem určeným pro zážitek (tj. označený číselným kódem shodným s číselným kódem certifikátu zaslaným objednateli emailem) a certifikát odevzdat poskytovateli (resp. jeho zástupci/ subdodavateli/odpovědné osobě) na místě poskytnutí služby. Pokud příjemce služby nepředloží před poskytnutím služby certifikát, bude rezervace považována za pozdě stornovanou/nestornovanou ze strany příjemce služby s důsledky uvedenými v článku 10.1.2 těchto obchodních podmínek.

13.5.  Objednatel je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je příjemcem služby osoba mladší 15-ti let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let a starší 15 let, je-li bez jeho doprovodu, jinak poskytovatel není povinen zážitek plnit a není povinen vrátit cenu zážitku.

13.6.  Poskytovatel služby se zavazuje prostřednictvím dodavatele služeb zajistit na místě poskytnutí služby odpovědnou osobu, která proškolí příjemce služby a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.

13.7.  Příjemce služby odpovídá za škody, které způsobí poskytovateli služeb nebo jeho dodavateli služeb v rámci čerpání služeb z důvodu porušení pokynů odpovědné osoby, se kterými byl seznámen před poskytnutím služby nebo prostřednictvím certifikátu nebo prostřednictvím dokumentů, které musí předložit poskytovateli podepsané před začátkem čerpání zážitku.

13.8.  Poskytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené zákazníkem čerpajícím zážitek.

13.9.  Příjemce služby je oprávněn si za sebe zajistit kdykoliv před poskytnutím služby náhradníka. Této osobě pak musí být předán certifikát a náhradník musí splňovat podmínky uvedené v informacích k danému zážitku (např.: věk, zdravotní stav, lékařské potvrzení) a souhlasit s právy a povinnostmi plynoucími ze smlouvy, kterou objednávající uzavřel s poskytovatelem, jakož i s těmito obchodními podmínkami. 

13.10. Objednatel je povinen seznámit příjemce služby se smlouvou a těmito OP.

XIV.   ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1.  Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

14.2.  Zákazník má právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 1. Objednatel, který uzavřel smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí/doručení certifikátu, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (zejména v internetovém obchodě, e-mailem, telefonem), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se objednatel využít tohoto práva, je povinen odstoupení od smlouvy prokazatelně oznámit (odeslat) poskytovateli nejpozději do 14. dne od doručení certifikátu, např. e-mailem na emailovou adresu poskytovatele info@legendyuvas.cz. či poštou na adresu poskytovatele uvedenou v těchto OP. Pro odstoupení od smlouvy je zákazník oprávněn využít formulář pro odstoupení od smlouvy poskytovaný poskytovatelem na internetových stránkách poskytovatele: www.legendyuvas.cz; poskytovatel v takovém případě spotřebiteli bez zbytečného odkladu potvrdí převzetí odstoupení. Objednatel, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení § 1837 OZ, zejména pak v případě již potvrzené rezervace služby a v případě, že zážitek již byl splněn, s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Za předchozí výslovný souhlas zákazníka se zejména považuje zahájení čerpání zážitku a rezervace termínu zážitku.
 2. V případě podstatného porušení smlouvy nebo OP ze strany poskytovatele. Zákazník má v tomto případě právo na vrácení zaplacené ceny zážitku (na tyto případy se užije obdobně čl. 14.2. písm. i) OP.

V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí mu poskytovatel bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něho přijal (cenu zážitku), a to stejným způsobem. Poskytovatel vrátí zákazníkovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Odstoupí – li spotřebitel od smlouvy a poskytovatel s plněním zážitku na základě výslovné žádosti zákazníka začal před uplynutím doby pro odstoupení od smlouvy, zákazník – spotřebitel uhradí poskytovateli poměrnou část ceny zážitku, jehož plnění již začalo.

 1. XV. REKLAMACE

15.1.  Poskytovatel je povinen příjemci služeb zajistit poskytnutí služeb specifikovaných v certifikátu v souladu s uzavřenou smlouvou, s informacemi v internetovém obchodě, těmito obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

15.2.  Nesplní-li poskytovatel služeb své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o důvodu reklamace, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od poskytnutí zážitku, není-li stanoveno jinak. V případě, že poskytnutí služby neproběhlo vůbec, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy měla být služba poskytnuta (kdy mělo být započato s jejím poskytováním).

15.3.  Zákazník může uplatnit reklamaci u poskytovatele zejména elektronickou poštou na adrese info@legendyuvas.cz a písemně na adrese poskytovatele Bontex2 s.r.o., Pod Turnovskou tratí 182/18,198 00, Praha 9 – Hloubětín a je povinen v ní uvést číselný kód certifikátu a popsat vady poskytnuté služby.

15.4.  Zákazníkovi – spotřebiteli je poskytovatel povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

15.5.  U zákazníků – spotřebitelů poskytovatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zážitku potřebná k odbornému posouzení vady. Poskytovatel reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí včetně odstranění vady, pokud se poskytovatel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a zákazník má právo od smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle zákazníka (uplatnění práva z vadného plnění) poskytovateli. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace. Pro případ zamítnutí reklamace poskytovatel zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).

15.6.  Nesplní-li poskytovatel svou povinnost dodat objednateli (příjemci služby) certifikát, objednatel (příjemce služby) je povinen tuto skutečnost u poskytovatele služby reklamovat bez zbytečného odkladu.

15.7. Nevyčerpá-li zákazník bez zavinění poskytovatele zážitek nebo nevyčerpá-li jej v době platnosti, nevzniká objednateli právo na slevu z ceny zážitku ani na odstoupení od smlouvy.

15.8.  V případě, že příjemce služeb řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a nebo má právo na přiměřenou slevu z ceny. Nelze -li vadu odstranit, může zákazník od smlouvy odstoupit nebo se domáhat přiměřené slevy z ceny zážitku. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně poskytovatele služeb, má příjemce služeb právo na vrácení uhrazené ceny služby. Zákazník sdělí poskytovateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu poskytovatele; to neplatí, žádal-li zákazník odstranění vady služby, která se ukáže jako neodstranitelná.

15.9.  Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud poskytovatel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

15.10. Je-li příjemci služby již při uplatnění či čerpání služby zřejmé, že služby nejsou poskytovány řádně, doporučuje poskytovatel služby příjemci služby zajistit si důkazy o vadném poskytování služby pro usnadnění případné reklamace nebo uplatnění nároku na náhradu škody (pořídit fotografie, videozáznam, potvrzení svědky apod.) a předložit je poskytovateli služby při reklamaci nebo uplatnění jiných nároků.

15.11. Každý příjemce nebo objednatel služby, který je zároveň spotřebitelem, je oprávněn se v případě neuznání reklamace, nebo jakéhokoliv jiného sporu s poskytovatelem služeb (tedy v případě, pokud se příjemce služby domnívá, že jej poskytovatel služeb poškodil nebo nedostál svým závazkům) obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce (ČOI) (viz čl. 18.1. obchodních podmínek).

15.12.Další práva a povinnosti stran související s odpovědností poskytovatele za vady může upravit reklamační řád poskytovatele.

XVI.   OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

16.1.  Svou informační povinnost vůči objednateli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů objednatele pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o smlouvě, pro účely plnění veřejnoprávních povinností a pro účely zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit poskytovatele plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů“, který najdete na webové stránce poskytovatele www.legendyuvas.cz.

XVII.  DORUČOVÁNÍ

17.1.  Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

XVIII. INFORMAČNÍ POVINNOST POSKYTOVATELE A MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

18.1.  Společnost Bontex2 s.r.o. ve smyslu ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuje zákazníka – spotřebitele, že pokud dojde mezi společností Bontex2 s.r.o. a zákazníkem – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník – spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, email: adr@coi.cz , web: adr.coi.cz (www.coi.cz).

18.2.  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

18.3. Poskytovatel je k poskytování služeb oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

18.4. Vyřizování stížností zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy info@legendyuvas.cz. Informaci o vyřízení stížnosti poskytovatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu poskytovatele.

XIX.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.11.2020, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.legendyuvas.cz.

V Praze, dne 1.11.2020