🏁 ! JÍZDA NA ZÁVODNÍM SIMULÁTORU ZDARMA - ZJISTĚTE VÍCE ZDE ! 🏁

Zásady zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Bontex2 s.r.o., IČ: 14285991 se sídlem Pod Turnovskou tratí 182/18, Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 363403, zastoupená Bc. Martinem Zimou, jednatelem (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou Bontex2 s.r.o., Pod Turnovskou tratí 182/18, Praha 9, 198 00, tel: 602 444 244, email: info@legendyuvas.cz.

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: David Abraham, email: info@legendyuvas.cz, Tel: 602 444 244.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Pokud si u správce objednáte zboží nebo služby, potřebuje od vás správce údaje, které jsou v objednávkovém procesu označené jako povinné (jedná se především o vaše jméno a příjmení, bydliště nebo doručovací adresu). Pokud by správce tyto údaje neměl, nemohl by zboží správně doručit. Dále pro účely prodeje zboží či služeb potřebuje správce vaši e-mailovou adresu, na kterou vám zašle potvrzení objednávky, a telefonní číslo pro případné řešení objednávky.

2. Při návštěvě webové stránky správce www.legendyuvas.cz (dále jen „webová stránka“ nebo „internetový obchod“) o Vás správce může shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na webovou stránku, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení Vašeho jazyka. Může také zpracovávat informace o Vašem chování na jeho webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je Vám zobrazeno. Informace o Vašem chování na webové stránce jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani správce nedokáže přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

3. Přistupujete-li na webové stránky správce z mobilního telefonu či obdobného přístroje, může správce zpracovávat i informace o Vašem mobilním zařízení (data o Vašem mobilním telefonu apod.)

4. Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) a telemarketing zpracovává správce vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu. Pokud souhlas neudělíte a jste zákazníkem správce, pak Vám může obchodní sdělení zaslat (popř. Vám v rámci telemarketingu zavolat) i bez toho, abyste udělili Váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci ze strany správce jednoduše zakázat prostřednictvím kontaktního emailu uvedeného v čl. I odst. 2 těchto zásad. Pokud správci udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej také kdykoliv odvolat zprávou zaslanou na email uvedený v čl. I odst. 2 těchto zásad.

III. Cookies

1. Správce automaticky zpracovává cookies, tedy malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou stránky správce využívány.

2. Správce používá tyto cookies:
Technická cookies: k tomu, aby internetový obchod fungoval správně. Tyto cookies jsou aktivní vždy (jejich zpracování nelze odmítnout), protože jsou nezbytná k samotnému fungování webu.
Funkční cookies: používání těchto cookies není nezbytné, ale výrazně zpříjemní a ulehčí návštěvu internetového obchodu správce. Zpracování těchto cookies lze odmítnout.
Analytické cookies: pomáhají vylepšit internetový obchod. Analytické cookies na webu správce jsou shromažďovány pluginem Cookie Notice, který následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. Správce pracuje pouze s cookies v anonymizované podobě. Zpracování těchto cookies lze odmítnout.

3. Pokud máte zájem ovlivnit, které cookies správce zpracovává, používejte některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies zcela zakázat. Pokud však zakážete i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožníte tím fungování některým funkcím, které Vám pomáhají.

4. Pro odmítnutí zpracování cookies (s výjimkou technických cookies) kontaktujte správce na emailu uvedeném v čl. I odst. 2. těchto zásad. Odmítnutí zpracovávání funkčních a analytických cookies neznamená nemožnost přistupovat na internetový obchod správce ani nevede k odmítnutí služeb správce. Odmítnutí zpracování funkčních a analytických cookies však může vést k tomu, že internetový obchod správce nebude fungovat zcela správně a některé funkce mohou být nedostupné. Celkové pohodlí při procházení internetového obchodu tak může být zhoršeno.

IV. Důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Důvodem zpracování osobních údajů je
• vyřízení objednávky a plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

V. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
• po dobu 7 let nebo do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

VI. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby : Martin Zima, David Abraham, Radek Smíšek, Pavel Špiryt, Martina Vránová, Petra Šusterová
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování internetového obchodu a další služby v souvislosti s provozováním internetového obchodu,
• zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VII. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I odst. 4 těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře internetového obchodu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito zásadami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře v internetovém obchodě. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1.11.2020.

V Praze, dne 1.11.2020

Bontex2 s.r.o.
Bc. Martin Zima, jednatel